Examination Schedule: 4 Yrs & 3 Yrs Bachelor Level 3rd Year – 2077

त्रिभुवन विश्वविद्यालयपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय

     त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७७ सालमा संचालन हुने मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र  संकाय एवं विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान तर्फका स्नातक तह ४र३ वर्षे  तृतिय वर्षका नियमित , प्राईभेट पुरा,आंशिक र मौका समेतका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा निम्न कार्यक्रमानुसार संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना  प्रकाशित गरीएको छ । साथै परीक्षाथीहरुले आप्mनो विषयको कोड यकिन गरेर मात्र परीक्षा दिनु पर्ने छ । यसमा अन्यथा हुन गएमा त्रि.वि.प.नि.का.जवाफदेही नहुने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा सम्बन्धित सवैलाई जानकारी गराइन्छ ।
4/3  Yrs B.Ed.  3rd Year  परीक्षा समय: दिवा  १२:३० बजेदेखि ३ः३० बजेसम्म । 

2077/11/10Specialization ( New Course) Eco.Ed-331,332/Eng.Ed-331/Geo.Ed-331/Hp.Ed-331,Hist.Ed.331/Math.Ed.331/ICT.Ed-331/ g]kf=lzIff=##!, Pol.Sc.Ed.331/Pop .Ed-331/Sc.Ed-331,Bus.Ed. /Ind.Ed/His. Ed-305. CED-431( Curriculum & Evaluation)
2077/11/12Specialization (Old Course)Eng/Nep/Math/Geo/Hist/PolSc/HpEd/PopEd/Bus.Ed/Ind.Ed/305/Ed.Mgt.302/.Sc. Ed.390/Phy.Ed.390/Sc.Ed-305(New Course)NF.Ed.322 Major Code-432Math.Ed/Eng.Ed/Nep.Ed/Sc.Ed/Hp.Ed/Pop.Ed/Geo.Ed/Eco.Ed/His.Ed/Pol.Sc.Ed/Ed.PM
2077/11/14Elective Group A (Old Course) Eng-311,315/Nep-303/306/Math-301,306/Sc-.306/Eco-301/Geo-301/His-301/ Pol.sc-301/Hp-301/Hp-306/Pop-301/Ind.Ed-306/Env.sc.Ed. (Bot ,Zoo) 301/Ecd.Ed-301(Fundamental Early Childhood Education) (Dev)Major Code – No-433Math.Ed/Eng.Ed/Nep.EdSc.Ed/Hp.Ed/Pop.Ed/Geo.Ed/Eco.Ed/His.Ed/Pol.Sc.Ed/ Ed.EPM
2077/11/16( New &  Old Course)Bus.Ed-308,ICT-311 ( Elective Interdisciplinary) Major Code No –434Math.Ed/Eng.Ed/Nep.Ed./Sc.Ed/Hp.Ed/Pop.Ed/Geo.Ed/Eco.Ed/His.Ed/Pol.Sc.Ed/ Ed.EPM
2077/11/18Elective Group A ( New Course)Eng.Ed-333,334 g]kf=lzIff=###,#@! / Hp.Ed-333 ,335/Pol.sc-316/Geo.Ed-316/Pop.Ed-316/Ed,Mgt-321,322/Math.Ed-333/ICT.Ed-333/Hist.Ed.316,Eco.Ed.316. Sc.Ed333/   Ind.Ed.306 Minor Code – Sc. Ed -438 ( Plant Sc), H.Ed-438
2077/11/20 Interdisciplinary( Old Course)Sp.Ed.301/Env.Ed301,302/Ecd.Ed-301(Fundamental of Early Childhoodedu.NF.Ed-301/Pop-306/So.std-392/Sj.Ed-301/Eco.Ed-304/Buss.Ed-308.H.Sc.Ed-308 /P.Ed-301,302( Primary) Ed. in Nepal( New &  Old Course) Sp.Ed.301Minor Code No439 Nep. Ed/Eng. Ed/Math. Ed / Phy.Ed-301/Pop. Ed/Geo. Ed/Eco. Ed/His. Ed/ Ed.EPM/ Pol. Sc. Ed-439(Animal Sc. )
2077/11/21Elective Group B( New Course)Sc.Ed-334,335,336/Eng.Ed-335,336,337/ g]kflzIff #@@,##$/HPE-316,317/Geo.Ed-317.Hist.Ed.317,Eco.Ed.317/Pop Ed-321,322/Math.Ed-334/ICT.ED-334 /Pol.Sc.Ed.-317 Elective & Interdisciplinary  Ind Ed-308 ( New &  Old Course)
2077/11/23Interdisciplinary ( New Course)Eng.Ed3-21/Sc.Ed-338/Pop.Ed-338/So.St.Ed-338/Hsc-308/Math.Ed.-316/Sj.Ed-338/Eco-322
2077/11/24Elective Group B ( Old Course)Eng-392/Nep-304/Nep-391/Math-307/Sc-307,308,309/Eco-302/Geo-302,302/ Sj.Ed-302/Pol.Sc-302/Hp-302/Hp-308/pop-303,304/Ind.Ed-308/Env.Ed-302/Ped-302 ( Childhood Dev. Methodology) /Sc.Ed-303 Interdisciplinary ( New Course) NF.ED-321
2077/11/25( New & Old  Course) P.Ed-301 /Elective Interdisciplinary (Fundamental of Primary Education)
2077/11/26New  Course)  ECD.ED-322
2077/11/28( New  Course) HPE-336
2077/11/29( New  Course) P.Ed-302 Child Development/Primary Education in Nepal (Elective & interdisciplinary)

4/3 Yrs B.Sc.  3rd Year  (New & Old Course)  परीक्षा समय दिवा  १२ः३० बजेदेखि ३ः३० बजेसम्म ।

DateSubjects/Code No. 
2077/10/27 Phy-301/Bot-301(Compulsory)Elective course Eng/Earth hazard/Bio/Stat/Math. for Bio/ Comp. Java- 311 . 
2077/10/29Math-302, Met-304/Math (334, 335,336/ Opt-311/E. Internet 
2077/10/30Met-301,Geo-301 (Compulsory) 
2077/11/01Phy. -305/Bot-304 (Elective) 
2077/11/02Chem-303 (Elective)Math-331/Phy-331/ Micro Bio-331/ Zoo- 331/ Chem-331/Bot-331/Met-331/ Geo.-331/ Stat-331/ Math-331/Env. Sc-331/ Comp. Sc-331 
2077/11/03Env-304 (Elective 
2077/11/05Met-302,Geo-303 (Elective) 
2077/11/06Chem-305(Elective) 
2077/11/07Stat-301,MB-301(Compulsory) 
2077/11/09Chem-301 (Compulsory) 
2077/11/10Met-303/Geo-304 (Elective) 
2077/11/11Research  Methodology 
2077/11/12 Env-303 (Elective) Math.332/Phy.  332/ MB. 333/Zoo. 332/ Chem. 333/Geo. 333/ Stat. 332/ Env.  Sc- 332/ Met.  332/ Comp Sc – 332/ Bot.333 
2077/11/13Math- 303, Zoo-303 (Elective) Math 333 
2077/11/14Env-301 (Compulsory) 
2077/11/16Stat-303,MB-302,MB-304( Elective) 
2077/11/17Mat-301, Math-301, Zoo-301 (Compulsory) 
2077/11/18Phy-304,Bot-303 (Elective 
2077/11/20Math- 304, Zoo-304 (Elective) 
2077/11/23Stat-304,MB-303 (Elective) 

4 /3 Yrs B.B.S.  3rd Yearपरीक्षा समय दिवा  १२ः३० बजेदेखि ३ः३० बजेसम्म ।

DateSubjects/Code No.
2077/11/11Mgt-204 .Business Law .New  Course – Account for Bussiness-311/ Corporate Finance-321 /Fundamentals of Advertising-331/Fundamental of Organizational  Behavior-314,341/Computer System & Programming-351.Old Course  Accounting for Business-311/Financial Mgt-321/MarketingCommunication-331/Org Analysis & Relation-341/Data Processing & Comp System-351
2077/11/13Mgt-215 Fundamental of Financial ManagementNew Course-Taxation in Nepal-312/ Foundation of Financial Inst & Markets-322/Distribution Managemant-332 /International Businesss-342/Management Information System-352.Old Course – Taxation in Nepal-312/ Financial Markets & Institutions-322/Distribution Management-332/Foundation of Industrial Relational-342/Productivity & Operation Mgmt-352.
2077/11/16Mgt.217 Business Environment & StrategyNew Course-Auditing-313/Fundamental of Investment -323 /Fundamental of Selling-333/Fundamental of Strategic Mgmt-343/ Productivity Management-353/Old Course- Auditing-313/Investment Analysis-323/Fundamentals of selling-333/Introduce to Human Resource Dev-343/Introd. to Mgt.Inf.System-353  
2077/11/18Mgt.219- Organizational Behavior.New Course –Accounting for Financial Institutions-314/ Banking & Insurance-324/ Fundamental of Services  Marketing-334/Management of Industrial Realations-344. / Operations Research-354.Old Course –Accounting for Financial Institutions-316
2077/11/20Mgt.218- Taxation & AuditingNew Course – Sectorial Area-Tourism Management-401/ Rural Development & Corporative Mgmt-402/Hotel Management-403/ Entrepreneurship & Small Business Mgmt-404/Transport Management-405/Project Management-406/Foreign Trade &Transit Mgmt-407.Old Course-Banking Insurance-407/Foreign Trade & Transit Mgt-408

 3 Yrs B.A.  3rd Year                              परीक्षा समय दिवा  १२ः३० बजेदेखि ३ः३० बजेसम्म ।

DateSubjects/Code No.
2077/10/27B.S-304,314/Geo-304,314/Hist-304,314/ Linguistic-304, 314/ NeHc-.304, 314 / FS-311,321/ Acting /Directing/Editing / DSW / MPP/ Audio
2077/10/28Eng-304,314/Hindi-304,314/ Mai-304,314/ Nep-304,314/ NB-304,314/ Sans-304,314/ FS-313,323/ Acting/ Directing /Editing/DSW / MPP/ Audio
2077/10/29( Tabala  Mus ) -325 /Math.-334/335/336/TABALA-506
2077/11/01Phil.-304,314/  Soc Work-304, 314/ FS.314,324/Acting/ Directing/Editing/ DSW/MPP/ Audio/ Socio./Anthro-304,314/So.404/AN-314,Social Service-303,314
2077/11/02Math-331/ Stat- 331/ / Pol.Sc-304,314/ H.SC-304, 314
2077/11/03Psy-304, 314/ Dan-304,314/  JMC-304, 314/ Mus-304,314, 320/Pop- Std-304,314/ R.D-304/314/ FS-312,322/Acting/ Directing/Editing/MPP / Audio/ Economics-304, 314/Rur-304,314
2077/11/05B.S-305,315/ Geo-305, 315/ Hist-305, 315/ Linguistic-305,315/ NeHca-305,315
2077/11/06Eng- 305,315/ Hindi-305,315/ Mai-305, 315/ Nep-305, 315/ Sans-305 315/ NB-305, 315
2077/11/07Phil-305,315/ Soc. Work -305,315/  Socio./Anthro-305,315/Social Service-305,315/ So-405/AN-315.
2077/11/09Dance-305, 315/JMC- 305,315/ Mus- 305,315, Music- 305,321/Pop. Std.305- 315/ R.D. 305-315/ Psy-305,315/Eco-.305,315/  Tech. Th  (Painting) -502,322/TECH.TH (Sculpture)-502/Rur-315
2077/11/10H.Sc- 305,315/ Pol-Sc.305, 315/Math-332/Stat-332
2077/11/12Functional Paper -306,316/So- 406/Rd-316
2077/11/13Math-333.Hist.of arts-321,322,501

   यसै कार्यक्रमानुसार ३÷४ वर्षे स्नातक तह तेस्रो वर्षको परीक्षा दिनुपर्ने केही विद्यार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारम भर्न छुटेको भन्ने  वुझिन आएकोले त्यस्ता क्याम्पसका परीक्षार्थीहरूलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मिति देखि नै दोव्वर दस्तुर सहित २०७७ माघ ०५ गते सम्ममा परीक्षा आवेदन फारम भराई क्याम्पसहरुले २०७७ माघ ०७ गते भित्र आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई परीक्षा आवेदन फारम सम्वन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा वुझाइ सक्नु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ ।प्राइभेट परीक्षाथीहरुको हकमा २०७७ माघ ०४ र ०५ गतेका दिन सम्वन्धित प.नि.का.मा आवेदन फारम भर्न सूचित गरिन्छ ।
द्रष्टव्यः
1. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रमानुसार परीक्षामा अनुपस्थित हुने परीक्षार्थीहरूका निमित्त पुनः अर्काे व्यवस्था गरिने छैन ।
2. कुनै अप्रत्याशित बिदा पर्न आएमा पनि त्रि.वि को पूर्व सूचना विना परीक्षा स्थगित गरिने छैन । 
3. परीक्षा दिनुपर्ने आफ्नो कुनै विषय वा पत्र परीक्षा कार्यक्रममा छुट्न वा जुध्न गएमा गो.प. मा प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र यस कार्यालयमा सोको जानकारी दिनुपर्नेछ । अन्यथा यसै कार्यक्रमानुसार परीक्षा हुनेछ ।
4. प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आ—आफ्नो क्याम्पसमा सम्पर्क राख्नुहोला । 
5. परीक्षाको लागि चाहिने लग टेबुल, गोश्वारा भौचर, ग्राफ पेपर, चार्ट आदि सामाग्रीहरू परीक्षार्थी आफैले ल्याई केन्द्राध्यक्षको पूर्व स्वीकृति लिई प्रयोग गर्नुपर्नेछ । 
6. सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएको १ महिनाभित्र सम्बन्धित क्याम्पसले प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न गरी प्राप्ताङ्क, उ.पु. तथा हाजिरी अनिवार्य रुपमा यस कार्यालयमा बुझाई सक्नुपर्नेछ । 
7. परीक्षा भवनभित्र मोबाइल फोन,स्मार्ट वाच,व्लुटुथ, डिजिटल डायरी जस्ता परीक्षामा निषेधित वस्तुहरु साथमा लिई जान पाइनेछैन । अन्यथा केन्द्राघ्यक्षले त्यस्ता सामान जफत गर्न सक्नेछ ।                                                                                        8. परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना अनुसार त्रि.वि अन्तर्गतका नियमहरु तथा पाठ्यक्रमले तोके बमोजिमका विषयहरुमात्र परीक्षा आवेदन फारममा भरी आफुले परीक्षा दिनुपर्ने कोर्स कुन हो सो यकिन गरेर मात्र परीक्षा दिनुपर्नेछ । यसमा अन्यथा हुन गएमा क्याम्पस वा विद्यार्थी स्वयम जिम्मेवार हुनेछन । 
9. कुनै पनि परीक्षार्थी दृष्टिविहीन, सुस्तमनस्थिती भएका वा हात सम्बन्धी गम्भिर रोगको कारणले गर्दा हातले लेख्न नसक्ने प्रमाणित भै नियम २६७ बमोजिम सहयोगी लेखकद्वारा परीक्षा दिने भएमा आधिकारीक निकायबाट दिइएको अपांगता परिचयपत्र वा चिकित्सकद्वारा प्रमाणित पत्रको आधारमा १०० पूर्णाङ्कको लागि १ घण्टा र सो भन्दा घटी पूर्णाङ्कको लागि आधा घण्टा समयावधि थप गरिनेछ ।
10. तोकिएको केन्द्र बाहेक अन्य केन्द्रबाट परीक्षा दिएमा उक्त परीक्षा स्वत: रद्द हुनेछ ।                                                                                                  परीक्षा नियन्त्रक

credit: For more info visit https://www.tuexam.edu.np/view-notice-details.Mjcw

Haritalika teej August 21 2020

haritalika teej pashupati

Teej aslo named as “Haritalika Teej” is one of the famou festival celebrated by nepali hindu women in Nepal. It lies in the month of August.

It is celebrated for three days by all the hindu nepali women. Dressed up in red sarres and green bangles neplease wwomen sings and dance in atraditional folks songs.

For Married women it is one of the special day because they get special invitation at their own home to eat a special disc named “Darr”.

They eat special disc made by themselves before one day of teej and keep “Brata” by not eating anything or even not driinking a drop of water for the whhole day.

They celebrate this festival for the health and prosperity of their husband by worshipping lord “Shiva”.

Lord Shiva,Har Har Mahadev

And unmarried women kept this fest with the intention of ggettingg the good and hansome husband as Lord Shiva.

All the women visit Pashupati Temple this day and all age female gathered there and dance and sing traditional songs for the whole day by not even drinking a drop of water.

Teej Festival In Nepal

On the final day of this three day festival Women satisfy seven saints offering them food, money and various offerings.

Nepalese Women at Shiva Temple

To purify their body and soul., all the hindu neplease women takes bath with mud and brush their teeth with Datiwan (a special types of tree brances).

Also see: Fathers day

Midnight sun “मिडनाइट सन”

Midnight_Sun_


“ट्वाइलाईट” को रिलीज पछि एक दशक भन्दा बढी, ट्वीहारड्सले फेरी फेला पारिरहेका छन् – एडवर्डको आँखाद्वारा। धेरै प्रत्याशित साथी कहानी, “मिडनाइट सन“, अगस्त,, २०२० मा विमोचन गरिएको थियो।

पुस्तकले एडवर्डको दृष्टिकोणबाट एउटा पिशाच र मानव छोरी बेलाको प्रेम कहानी बताउँदछ। 

लगभग 700 पृष्ठको पुस्तक पढिसकेपछि तपाईलाई फेरि पहिलो फिल्म खोज्न बाध्य गर्न सकिन्छ। र यो अर्को घडी लायक छ।

तपाईलाई यो देखेर छक्क लाग्न सक्छ कि फिल्मको केहि अलमल्ल र हाँस्न सक्ने क्षणहरूले तपाईलाई जब एडवर्डको भित्री एकाधिकारलाई थाहा पाउँदछन् अधिक समझदारी बनाउँदछन्।

किनकि एडवर्डले दिमाग पढ्न सक्दछ, त्यसैले उनको घटनाको संस्करणले प्रशंसकलाई अझ अन्तर्दृष्टि दिन्छ किन रोसालीले बेलालाई घृणा गर्छ, जसपेरको हिरण-इन-दि-हेडलाइटहरू देखा पर्दछ जब हामी उनलाई भेट्छौं, र किन नराम्रो मानिसहरूले बेल्लालाई महसुस गरेन कि बेला बेला बेलामा मानिस थिए पहिलो पटक फिल्मको प्रसिद्ध बेसबल दृश्यमा भेटे।


जब माइक र टायलरले प्रयास गरे र बेलाको स्नेहमाथि विजय हासिल गरे, जेस (अन्ना केन्ड्रिक) ले उनलाई स्कूलमा “चमकदार नयाँ खेलौना” को रूपमा दर्शाउँदछ।

जेस पुस्तकले भन्छ कि त्यो एक रेखा छैन। यसको सट्टा, यो कसरी एडवर्डले बेलालाई “मिडनाइट सन” मा दर्शाउँछ जब सबैजनाले उनी माथि गडबडी गर्न थाल्छन्।

“उनीमा भएको उत्तेजना थकाऊ पूर्वानुमान थियो – बच्चाको समूहमा चम्किलो वस्तु झल्काउँदा प्राप्त हुने प्रतिक्रिया पनि त्यस्तै थियो। आधा भेडाजस्ता पुरुषहरू आफैंले उनीप्रति मोहित भएको कल्पना गरिरहेका थिए, किनकी उनी केही नयाँ थिए। हेर्नु।”

जब जेस्पर पहिलो पटक स्क्रिनमा देखा पर्दछ, ऊ ध्यानबाट अलि चकित देखिन्छ। यो लगभग हास्यपूर्ण छ कसरी सिन्कबाट बाहिर उसले बाँकी भेम्पायरहरूसँग देख्छ, तर त्यो उद्देश्यमा हो।

यद्यपि हामीले उनका विचारहरू पर्दामा कहिल्यै सुन्न पाएनौं, “मिडनाइट सन” एडवर्डले नोट गरे कि ज्यापर मानवको वरिपरि आफ्नो नियन्त्रणको साथ संघर्ष गर्दै थियो, र त्यो क्षणमा उनी एकदम खतरनाक थियो।

अन्य पिशाचहरू जस्तो नभई, उसले आफ्नो इन्द्रियमाथि नियन्त्रण राख्ने दृढ संकल्पले उसलाई कडा र अमानवीय देखिन्थ्यो। रोजाली, एम्मेट, एलिस, र एडवर्ड सबै आफ्नो वरिपरि आफ्नो पहरा राखेका थिए घटनामा उनी झर्छन।

एडवर्डले ज्यास्परलाई क्याफेरियामा एउटी सानी केटीको घाँटीमा टोक्दै कल्पना गरिरहेको थियो।

Click To Buy On Amazon:

Holiday destination around kathmandu valley

Kathmandu Chandragiri Chitlang Hikking

Kathmandu People who have been confined indoors for the last four months have started leaving their homes due to the downfall of five beautiful short-distance destinations from Kathmandu. Many people have mental problems when they have to stay indoors for a long time with the terror of Covid-19.

That is why they have started going out of the house. Despite the government’s announcement that the lockdown is open, the virus is on the rise. In particular, the number of infected people is increasing in the Kathmandu Valley.


In this case, visiting the destination near the valley with the necessary precautions will be an opportunity for them to get rid of such problems. For that, the new magazine has presented some beautiful short distance destinations around Kathmandu, which will also be less expensive.


1.Kathmandu-Chitlang (1 night, 2days)

Chandragiri hills , way to Chitlang

This ‘trek’ is a suitable destination for those who want to leave Kathmandu for one night. Its journey starts from Thankot. From Thankot, one can reach Chitlang by following the road under Chandragiri hill. The two-and-a-half-hour journey also includes sightseeing of other small villages in the vicinity.


Chitlang, an old village of the Newar community, offers beautiful scenery along with the taste of Newari food. There will also be an opportunity to observe ancient archeological objects in Chitlang. The first day’s stay will be in Chitlang. The next morning, after a two-and-a-half hour walk, we reach Kulekhani.

This route is a place where the Village Tourism Promotion Forum (VTPF) emphasizes on homestay and village tourism. Vitof has been promoting homestay and village tourism here for the last five to seven years. There is a good place to eat and stay, ‘says Dhruv Simkhada, president of ViTOF.

We can get adorable scenic view of sheep farming ground, goat farming, old historical village in Chitlang.

2.Kathmandu-Sabrubensi-Gatlang Dhadingbensi

This route from Kathmandu to the remote Ruby Valley village of Dhading is suitable for those who want a long trek. This ‘trek’ is completed in a week.

On the first day, reach Rasuwa’s Sabrubensi by private or public transport from Kathmandu. The first day’s stay will be in Swabrubensi. The journey by car will be eight hours.


The trekking starts from the next day. Gatlang, another village in Rasuwa, is a five-hour walk from Sabrubensi. The second night’s stay is there. Gatlang is the only village inhabited by the Tamang community.

There you can experience the culture and food of the Tamang community. On the third day, you reach Somdang from Gatlang. Somdang is the border of Rasuwa and Dhading. On the fourth day, pass through Pangsang and reach Tipling.

When the weather is clear, the view from there is 270 degrees. The next day forty villages are reached. It takes four hours to reach forty villages from Tipling via Sertung village.

In forty villages, dance can be seen in the Gurung community including Sorathi, Ghatu and Maruni. The next day, one can reach Dundure river by walking from forty villages through Borang and Jharlang.

On the seventh day of the journey, after a journey of three to four hours, one can return to Kathmandu.

“It’s a cultural trail. A lot of cultural things can be observed in this trail, ‘says Kul Bahadur Gurung, a tourism entrepreneur who is also the general secretary of the Nepal Mountaineering Association (NMA). Along with observing the natural beauty, one can also experience the cultural diversity of Nepal. ‘

3.Kathmandu-Namobuddha-Balthali-Panauti:

This is another short and short trek from Kathmandu Valley. The first day’s journey starts from Kathmandu. Reaching Namobuddha by car from Kathmandu. The journey will take about three hours.

After breakfast there, the trek towards Balthali begins. Balthali can be reached in three hours from Namobuddha. The first day’s stay will be in Balthali. There is also a homestay facility in Balthali. Then the next day’s journey will return to Panauti.

The distance from Balthali to Panauti is seven kilometers. Along with the observation of Newari culture, food can also be enjoyed in Panauti. According to Sarita Lama, general secretary of the Trekking Agencies Association of Nepal (TAAN), the route offers views of various mountains and mountain ranges from Namobuddha and Balthali. There will also be a religious pilgrimage for non-Buddhists. Apart from that, you can get a panoramic view of the mountains including Gaurishankar from Namobuddha. You can also see other beautiful views from Balthali, ‘she says

Also SEE: Sankarapur Paragliding

dexamethasone use in treating critically ill COVID-19 patients


An inexpensive and ubiquitous life-saving drug for coronavirus patients has been identified. According to British experts, small doses of dexamethasone steroid have been shown to be effective in treating coronavirus patients.

Dexamethasone is being tested in the world’s largest number of coronaviruses. The use of dexamethasone has been found to reduce coronary infections by one-third in patients on ventilators. Taking oxygen will reduce the risk of death by about 20 percent.

According to experts, dexamethasone could have saved as many as 5,000 lives in the UK if it had been used early in corona infections. Its use in poorer countries is said to be extremely beneficial in patients with Covid-19.


Dexamethasone has been used to cure 19 out of every 20 patients without hospitalization. Most were admitted to the hospital but recovered. But some needed oxygen or mechanical ventilation. The use of dexamethasone has been shown to be extremely useful in high-risk patients.


The drug has previously been used to reduce inflammation. Dexamethasone helps prevent damage to the body’s immune system when it is fighting the coronavirus. The body’s excessive response is called a cytokine storm.


In a trial led by Oxford University, dexamethasone was used in 2,000 hospitalized coronavirus patients. Similarly, 4,000 people were not given the medicine. “Patients on ventilators have been shown to reduce the risk of death by 40 to 28 percent, while those in need of oxygen have reduced the risk of death by 25 to 20 percent.” Professor Peter Horby, the lead researcher, said.

“Dexamethasone is the only drug that can reduce mortality, and it will significantly reduce mortality. This is the biggest success against Corona ever. ” He added. Professor Martin Landrey, who led the research, said every eight patients on a ventilator could be saved.

Dexamethasone has been in use since the 1960's. Dexamethasone is used in asthma, arthritis and rheumatoid arthritis. The medicine is given intravenously to the patient in the ICU. However, the drug can be given as a tablet in low risk patients.
The supply of dexamethasone is limited, as is remedies. And its value is yet to be announced.

What is corna virus? (2019 Novel Corona Virus)

What is Corona Virus and its origination?

Corona Voruses are composition of viruses that cause sickness, common cold, neumonia, respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath and breathing difficulties etc. Corona Viruses are zoonotic viruses that transmits form an animals to human by any means. This virus circulates in a range of animals such as civet cats,dromedary camels,wild cats, wild ducks etc. This virus may spillover to humans while increasing contact with these animals or depending on the retention factors of virus. But the main cause of corona virus(2019-CoV) is not known yet but it is guessed that the infected people are from the sea-food market.

2019 Corona virus looks like above figure. It has envelpos which covers genetic meterials. Around envelops mushroom like structured protein spikes are present all around which forms a crown like structure which then named as 2019-CoV virus(Corona Virus) Crown in latin word= Corona

Types of Corona virus:

There are two types of corona virus.

1. SARS-CoV (Severe Acute respitory Syndrom Corona Virus): This type of corona virus was first identified in China In 2003. SARS-CoV was transmitted from civet cats( A civet is a small, lean, mostly nocturnal mammal native to tropical Asia and Africa, especially the tropical forests. ) to humans.

Civet Cats

2. MERS-CoV (Middle East Respiratory Corona virus): This type of corona virus was first identified in Saudi Arabia in 2012. MERS-CoV is usually transmitted from dromedary camels( The dromedary, also called the Arabian camel, is a large, even-toed ungulate with one hump on its back. It is the tallest of the three species of camel; adult males stand 1.8–2 m at the shoulder, while females are 1.7–1.9 m tall. Males typically weigh between 400 and 600 kg, and females weigh between 300 and 540 kg. ) to humans. 

Dromedary Camels found in Saudi Arabia

3. 2019-CoV : This type of corona virus was first identified in China in 2019. This virus was found in Sea market people.

Transmission of this virus from infected to healthy people:

The fact cause of trasnmission is not defined yet. The exact dynamics is yet to be defined. In general these vius are usually transmitted through droplets while coughing and sneezing from the infected people contaminated with the virus.

Groups of people most at risk

1.Those who are directly contact with live animals, sea food market workers.

2. Health workers.

3. Relatives who cares for the infected people, and family members.

How to determine the Infected Person?

This epedemic infection can be diagonizedby the tecnique named PCR(Polymerized Chain reaction). This test identified the virus spaced on its genetic fingerprints.

Treatment of 2019 Novel-CoV:

There is no specific medication for this disease. The infected people should be care supportively. No vaccine is developed till date for this virus. Who health experts are researching for the vaccine to cure this epedemic disease.

Symtoms of Infected People:

  1. Sickness
  2. Coughing
  3. Difficulty in breathing
  4. Muscles pain
  5. Depression
  6. Headache
  7. Small build-in muscles in neck
  8. Kidney Failure
  9. severe acute respiratory syndrome

When and where was 2019-CoV Virus Seen?

Corona virus was first seen in Yuhan City,China on 31 December 2019 . This outbreak is associated with exposures in one seafood market in Wuhan City. This virus was identified in a group of people suffering from Pneumonia in associated with sea food and live animals market in the city of Wuhan,China. The disease since then become epidemic from the infected people to theirs family menbers then to the health workers. There are many cases at present. The disease become epidemic within the diffrent city of China as well as in the nearby countries.

How to prevent from this virus?

1.Regular Hand Washshing

2. Covering mouth and nose if someone is sneezing and coughing.

3. Use medicallly approved mouth covering mask while cooking meat and eggs.

4. Avoid close contact with anyone showing symptoms of respiratory illness .

चीनको वुहानबाट नेपाल फर्काउन लागिएका नेपालीलाई राख्न भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दुई वटा भवन खाली

चीनको वुहानबाट नेपाल फर्काउन लागिएका नेपालीलाई राख्नका लागि भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दुई वटा भवन खाली गराएको छ ।    
    
 प्राधिकरणको दक्षिणतर्फको सबभन्दा तल रहेको प्राधिकरणको वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग र होस्टेल भवन खाली गराएको हो । त्यस्तै चीनको वुहानबाट नेपाल फर्काउन लागिएका नेपालीलाई राख्न क्वारेन्टाइनका दुई भवन खाली गराएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण खरिपाटीका सहनिर्देशक केशवराज ओलीले जानकारी दिनुभयो ।    
    
होस्टेलको तल्लो भवनको सम्पूर्ण सामान प्राधिकरणको माथिल्लो प्रशासनिक भवनमा सारिएको र वातावरण विभाग भवनको सामान पनि सारिएकोे उहाँले जानकारी दिनुभयो । भवन खाली गराउन होस्टेलमा रहेका बिरामीलाई फर्काइएको र दुवै भवनका सबै सामान झिकेर माथिल्लो प्रशासनिक भवनमा सारिएको छ ।    
    
नेपाली सेनाको प्राविधिक, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत टोलीले अध्ययन गरी उक्त ठाउँको छनौट गर्दै प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले भक्तपुरको खरिपाटीस्थित प्राधिकरणमा आइसोलेशन वार्डका रुपमा क्वारेन्टाइन राख्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।    
    
टोलीले अध्ययनका क्रममा १२४ जनालाई यहाँ राख्न सकिने जानकारी गराउँदै ठाउँ खाली गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमकला पाण्डे, महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख सवीन प्रधानलगायत सुरक्षा निकायको टोलीले हिजो शुक्रबार उक्त स्थानको अवस्था र तयारीको बारेमा अवलोकन गरी जानकारी लिएको कर्मचारीले बताएका छन् ।    
    
टोलीले यो ठाउँको छनौट गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएका कर्मचारीले चीनबाट फर्काउन लागिएका नेपालीलाई राख्न आइसोलेशन मात्रै भएकाले माथिल्लो भवनमा कर्मचारीले काम गर्न सक्ने जानकारी गराएको बताउँदै सहनिर्देशक ओलीले सरकारको यो निर्णयसंगै यहाँका कर्मचारीमा त्रास फैलिएको बताउनुभयो ।    
    
कर्मचारीमा त्रास फैलिएकाले त्यस क्षेत्रमा बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको भन्दै कर्मचारीलाई कहाँ लैजाने भन्ने निर्णय नभएको बताइएको छ । प्राधिकरणभित्र अहिले विभिन्न २६ वटा विभाग एवं कार्यालय रहेको र सबै विभाग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइएको छ ।    
    
 खरिपाटीमा क्वारेन्टराइन राख्ने सरकारको निर्णयसँगै स्थानीयवासीले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । स्थानीयवासीले यो ठाउँमा क्वारेन्टाइन राख्न नदिने भन्दै दैनिक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । चाँगुनारायण नगरपालिकामार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।    
    
 चाँगुनारायण नगरपालिकाको छैठौ नगरसभाले चीनको वुहानबाट नेपाल फर्काउन लागिएका नेपालीलाई भक्तपुरको खरिपाटीमा राख्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै विकल्प खोज्न आग्रह गरेको चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।    
    
 उहाँले चीनबाट फर्काइएका नेपालीका लागि खरिपाटीमा क्वारेन्टाइन राख्ने सरकारको निर्णय कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको नगरसभाले ठहर गर्र्दै त्यसको विकल्प खोज्न आग्रह गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चाँगुनारायणको केन्द्र र बस्तीको बीचमा रहेको यो क्षेत्र कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको भन्दै यो क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन राख्दा स्थानीयवासीबाट आउने अवरोध र सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै सरकारलाई अन्यत्र विकल्प खोज्न आग्रह गरेको उहाँको भनाइ थियो ।    
    
चाँगुनारायण नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष परासर सापकोटा, वडा नं २ का अध्यक्ष शिवहरि केसी, वडा नं ३ का अध्यक्ष श्यामसुन्दर धिमाल, वडा नं ४ का वडाध्यक्ष बुद्धिलाल महर्जनले चीनबाट फर्काइएका नेपाली खरिपाटीमा राख्ने निर्णयले आमनागरिकमा त्रास र क्रोध जन्माएको बताउँदै बस्तीको बीचमा क्वारेन्टाइन राख्नु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नभएको बताउनुभयो ।    
    
 बस्तीभन्दा दुई किलोमिटर टाढा क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय मान्यतालाई सरकारले मिच्दै बस्तीको बीचमा चीनबाट फर्काइएका नेपाली राख्न खोजेको भन्दै उहाँहरुले विरोध गर्नुभएको हो । वडा नं ९ का वडा सदस्य कमला गिरीले चीनबाट फर्काइएका नेपालीलाई घनावस्तीको बिचमा राख्ने सरकारको निर्णयले स्थानीय बासिन्दादेखि पर्यटकीय क्षेत्रलाई असर पर्ने भन्दै सच्याउन माग गर्नुभयो ।    
    
यसअघि नेपाली काँग्रेसले सरकारको यो निर्णयको विरोध गर्दै आन्दोलन र धर्ना दिएको छ भने नेकपा, नेमकिपा र राप्रपा संयुक्तले पनि खरिपाटीमा क्वारेन्टाइन राख्नै नदिने भन्दै विरोध गरेका छन् । यता सूर्यविनायक वीर दल गणमा पनि क्वारेन्टाइन राख्ने भनिए पनि त्यसबारेमा कुनै जानकारी नआएको र राख्ने ठाउँ नभएको नेपाली सेना वीर दल गणले जनाएको छ ।    

Credit: http://www.gorkhapatraonline.com/

New Year Wishes 2021 and Messages for 2021

Happy New Year 2020

This new year wishes 2020 may brings lot of positive thinking in you. You’ll have had some specialized memories about the past one, but you never know what’s the new one is bringing for you there.

New Year means tonsof latest dreams and new achievements. People throughout the planet anticipate eagerly for this point of year to celebrate the memories they made within the past year and to welcome the new one.

If you’re excited about the New Year that’s soon to be happening, its time to seem at these unique New Year messages and needs because you actuallygot to wish your dearest ones a cheerful new year!

Frienship new year wishes

You’ve been the foremost amazing friend in my life throughout the past years. I hope you’ll never stop doing that. Happy new year!

Becoming your friend was the simplest thing I’ve wiped out last year. i might adore to stay this friendship alive for the remainder of my life! Thank you for holding on to me when things get hard and that i get uninterested in life. May Lord bless our bond and you – forever and always. Have an excellent holiday. Happy New Year.

Romantic new year wishes

It’s almost the topof 1 more wonderful year for us. I promise, my love for you’ll only be stronger with the passing of every day within the new year!

There is nothing is that this world which will weaken my love for you. i’m yours till the topof your time. Wishing you a year filled with love! I was so busy in loving you that I barely noticed another year has been spent. Happy New Year my love! Wish you all the happiness during this world!

New Year Wishes for girlfriend

Each moment I’ve spent last year with you made me realize how important you’re in my life. I don’t want to lose you ever.

Since I’ve met you, you’ve become the aim of my life. I just want to stayyou shut by me and love you with all I even have. Happy New Year my love! We share a chemistry which will create the foremost powerful bond during this world someday. Let’s take our relationship to an entire new level on this new year!

I can’t believe i’mgetting to spend a replacement year with the foremost beautiful lady within the world. many thanks for giving me an opportunityto like you.

Happy New Year Messages for Wife

The loveliest wife during this world would be you in this past year.  I actually want to form this year very special for you. Happy New Year my dear!

I never regret a flash for being with you. Your presence is that the sweetest thing which will ever happen to me.

I am so busy living the great years that I almost forgot how a nasty year feels like! Thanks for creating my life a bit of heaven.

You did not only complete me, but you furthermore may completed my home and my world. i would like to spend per annum of my life loving you. Wish you a cheerful new year!

New Year Wishes for Parents

Being born to oldsterssuch as youmay be a blessing for a lifetime.

Being able to spend every New Year with you is that the most wonderful experience in life. May the New Year bring a long-lasting smile to both your faces.

Happy New Year Wishes for Customer

New year 2020 message for your cutomer who is supporting to continue your business. Doing business with you is usually a pleasure.

It’s always good to understand you’re satisfied with our service. Happy new year! Everything we do, is for satisfying your needs.

We promise we’ll never stop impressing you with our services! Thank you for being our customer, this New Year we wish you prosperity, healthiness, and luck. we glance forward to serving you within the New Year.

Customer is that the King.. they’re everything that we do business for. Happy new year! We would be satisfied once you are happy. Your happiness and contentment are what we do business for. Happy New Year dear customer!

It is always a pleasure of getting you at the shopwe would like to wish you a cheerfulNew Year and God bless you. Your support has been the key ingredient to our success. many thanks for being our customer and for all of your cooperation. We wish you a cheerful New Year.

Christmas Day 2020

Christmas Day 2019

Christmas Day 2020 is anually enjoying festival by all the christian around the world as the birth day of Jesus Christ. This festival lies in December 25 . All the people enjoy this day as religious and cultural hoiday by all the christian around the whole world. Christmas is beginning of Christmastide and Twelvetide which continues for Epiphany Eve until January 5.

Christmas Day 2019
Christmas Day 2019

In this day all the Christian make parties with friends and family, exchange gifts. And decorate their house with lights and christmas tree. The Christmas tree is beautifully decked out with bells,stars .In the morning time all the Christian celebrating people will go to each other house to wish Merry Christmas. And do parties with their family member and friends at the evening.

In this day all the Christian make parties with friends and family, exchange gifts. And decorate their house with lights and christmas tree. The Christmas tree is beautifully decked out with bells,stars .In the morning time all the Christian celebrating people will go to each other house to wish Merry Christmas. And do parties with their family member and friends at the evening.

In this day all the Christian make parties with friends and family, exchange gifts. And decorate their house with lights and christmas tree. The Christmas tree is beautifully decked out with bells,stars .In the morning time all the Christian celebrating people will go to each other house to wish Merry Christmas. And do parties with their family member and friends at the evening.

Also read this tips for better SEO

How to explore visit nepal 2020 for Life time experience?

Vist Nepal 2020


Visit Nepal 2020 is going to be held on year 2020 in Nepal and celebrate this year as a Tourism Year. So, Why should you visit nepal 2020? There are lots of things to do in Nepal such as exploring Nepal Himalayas and experiencing innocent Himalayan People, wildest journey into the rocky hills and amazing landscapes, exploring historical, cultural and religious heritages and finally experiencing festivals of Nepal and lots of outdoor activities and opportunities.

There are various things offered by this small beautiful country. Some of the major highlighted activities for uplifting tourism market and promoting of  Visit Nepal 2020 includes the following activities:

1 .Trekking and Mountainerring

2. Bungee Jump

3. Rafting

4.Canoying 

5.Jungle safari

Trekking And Mountaineering

Trekking in Nepal is one of the major outdoor activities with lots of challenges, enjoyments and opportunities. There are many trekking route that are opening specially for this tourism year 2020.

Trekking categorized in several groups in Nepal such as mountain trekking, remote area and nature trekking and cultural and religious trekking.

Although a bit mental and physical fitness may require but we offer you to explore high Himalayas, visit many religious temples, monasteries, lakes and stupas and wildest journey into the unfrequented zones of Nepal to have ultimate adventure of trekking in your life. Everest Base Camp Trek is one of adventurous trek among all the trek in Nepal

Nepal is a home of four out of five highest peaks in the world and includes other hundreds of peaks providing its visitors rarest opportunity to reach the summit of high peaks.

Your ultimate happiness awaits you in your life and can achieve by summiting high peaks of the world. We invite you to grab the opportunity to make one of the most memorable journeys in your life.

2.     Rafting

It is one of the adventurous sports full of excitements and thrills.

It in Marshyangdi, Trisuli, Bhotekoshi and many more rivers provides you an ultimate adventure of travel and thrill with various levels of grades.

Passing through different geological structures, terrains and landscapes, rafting in Nepal helps you to explore something new and unique in your life.

3.     Paragliding

It is one of the scenic and adventurous flying sports letting you to experience higher elevation views of everything nearby and sometimes far away from that place.

It in Pokhara lets you see the world from different view mixed with adventure and thrills.

4.     Mountain Biking

It is another adventurous mixed with excitement and thrill sport allowing you to explore the mountain world in short period of time.

Biking In himalaya:

Biking itself is an adventurous sport and visitnepal2020 offers you to explore and keep look around mountain side of Nepal with mountain bike letting you to find something new and unique about the place as well as journey.

5.     Nature Tour, Safari and Biodiversity in Nepal

Nepal is considered as a heaven country because of being enriched in natural heritages and its unexploited nature.

Nature is the most beautiful attraction for all the people around the world which helps to refresh and arise positive vibes in every human being.

Beautiful forests, high mountains, beautiful terrains and landscapes and mesmerizing rivers and gorges surely give heavenly pleasure and provide positive meaning of your life.

Jungle Safari in Chitwan is one of the rarest and wild journeys into Chitwan National Park allowing you to explore the wild jungle which houses many wild animals including rare and endangered one.

Bird watching is another enjoyable activity to be done in Nepal and you can do this activity in most famous Shukla Panta National Park and Koshi Tappu Wildlife Reserve and considered as best bird watching spot of Nepal.

Taking about the Biodiversity in Nepal, it is a home of 185 mammals and 850 species of birds. National park and wildlife reserve of Nepal house many rare and endangered species including Snow Leopard,

One horned Rhinoceros, Red Panda, Royal Bengal Tiger and many more. Bardiya National Park houses Royal Bengal Tiger in its setting and you can witness the one-horned rhinoceros at Chitwan National Park.

6.     Religious and Social-cultural Exchange

Nepal is a rich country in religious and cultural heritages. Most of the people here follow Hindu religion and considered as a Hindu country.

Many temples, lakes and mountains have religious significance and have their own values. Temples like Pashupatinath, Manakamana, Changu Narayan, etc. have own religious values. Apart from Hinduism, Buddhism also has taken part in the country.

As Buddha Was Born in Nepal, there are lots of monasteries, Stupas and cultural heritages sites. Swoyambhunath is one of the most attractive heritages of Buddhists.

Apart from religious values, Nepal has enriched cultural and traditional values and exploring the deep culture, traditions and values of different ethnicity of Nepal will surely provide a unique experience in your life.

Bhaktapur Burbar square

UNESCO have listed four World Heritage Sites in Nepal out of which two have been listed as per natural elements of Nepal and next two have been listed based on their cultural and religious significance and importance, which includes,

1.     Kathmandu Valley

2.     Lumbini (The birth place of Lord Buddha)

3.     Sagarmatha National Park and,

4.     Chitwan National Park

Kathmandu Valley by name may consist only one heritage site which is completely wrong. Inside Kathmandu valley, there are seven heritage sites which includes,

-Kathmandu Durbar Square

-Pashupatinath

-Boudhanath

-Swoyambhunath

-Bhaktapur Durbar Square

-Patan Durbar Square

-Changu Narayan Temple

However, some of the summarized activities that will get chance to experience during Nepal Visit Year 2020 are categorized as,

Things to do in Nepal on Water:

You can take part in adventurous and thrilling water sports, such as, Rafting, Boating, Fishing, Canoeing, Jet Ski, Kayaking, Angling and Cascading.

Things to do in Nepal by Air:

Enjoy the Air Sports including Sky diving, Ultra-light Aircraft, Hot air ballooning, Hang gliding, Cable car, Mountain flight and Paragliding for exploring and experience the tourism of Nepal by being in higher elevation.

Things to do in Nepal on Land:

Many enjoyable and explorative sports on land include Skiing, Golf, Elephant polo, Triathlon, Mountaineering, Trekking, Jungle safari, Wildlife tourism, Honey hunting, Mountain biking, Motor rally and so on.

Special Tours in Nepal:

Different tours programs are organized and managed by the trekking agencies of Nepal which includes, Educational tourism, Village tourism, culture tourism, Agro-tourism, Community based tourism, Spiritual tourism or pilgrimage, Health and Wellness tourism and many more.


Body Lying in between buffer zone of China and India, it has got lots of offerings and opportunities to explore, research, experience and experiment in your life.

Visit Nepal 2020  welcomes visitors all around the globe to join this campaign to explore the hidden treasure and experience off the beaten trail into the high Himalayas and unfrequented remote area of Nepal. 

After four successful tourism years of Nepal, Visit Nepal 2020 is going to be fifth campaign which is being organized and managed in well appreciated and sustainable way.

For figuring out the hidden treasure of whole Nepal along with natural, cultural, historical and religious heritages of Nepal.

Nepal is considered as a heaven country because of being enriched in natural heritages and its unexploited nature.

Nature is the most beautiful attraction for all the people around the world .

It helps to refresh and arise positive vibes in every human being.

Most beutiful place:

Beautiful forests, high mountains, beautiful terrains and landscapes and mesmerizing rivers and gorges surely give heavenly pleasure .

It provide positive meaning of your life.

Jungle Safari in Chitwan is one of the rarest and wild journeys into Chitwan National Park. It allow you to explore the wild jungle which houses many wild animals including rare and endangered one.

Bird watching is another enjoyable activity to be done in Nepal.

You can do this activity in most famous Shukla Panta National Park and Koshi Tappu Wildlife Reserve and considered as best bird watching spot of Nepal.

Taking about the Biodiversity in Nepal, it is a home of 185 mammals and 850 species of birds. National park and wildlife reserve of Nepal has many rare and endangered species.

It includes Snow Leopard, One horned Rhinoceros, Red Panda, Royal Bengal Tiger and many more.

Bardiya National Park houses Royal Bengal Tiger in its setting and you can witness the one-horned rhinoceros at Chitwan National Park.


However, for all the adventure seekers and natural lovers all around the world, Visit Nepal 2020 is going to be organized in Nepal in 2020,

Heartly welcome to all the visitors to take part in this program for exploring something new. Please feel different in your life as well as providing support as an individual to make this 2020 year as a fully tourism year in Nepal.

You are offered with lots of opportunities and adventurous deeds to look deep inside in Nepal and obtain heavenly pleasure in this peaceful and diverse country.


You may visit this link too

https://www.welcomenepal.com/

how to get 1000 followers in tiktok

Tip #1 to Get Followers on TikTok: Identify Your Target Audience

Tip #2 to Get Followers on TikTok: Hit TikTok Trends at The Right Time 

Tip #3 to Get Followers on TikTok: Create Your Own Trend or Challenge 

Tip #4 to Get Followers on TikTok: Use the Right Hashtags

Tip #5 to Get Followers on TikTok: Post Original Content Often — and Don’t be Afraid to Get Creative!

Tip #6 to Get Followers on TikTok: Post at Peak Times

Tip #7 to Get Followers on TikTok: Connect to Your Other Social Media Channels to Cross-promote

Tip #8 to Get Followers on TikTok: Collaborate with Content Creators

Tip #9 to Get Followers on TikTok: Repost TikTok as UGC

Tip #10 to Get Followers on TikTok: Create a Clever CTA 

Tip #11 to Get Followers on TikTok: Engage with TikTok Content You Like 

Tip #12 to Get Followers on TikTok: Explore Tiktok’s Paid Options 

Which is Best bioDegradable toilet paper?

People are very busy in this days so all people donot care about environment and they donot use the echo friendly product in their daily uses. So If you are looking for biodegradable echo friendly toilet paper then Green Forest unscented Bathroom Tissue, Coleman Camper,s Toilet Paper and scott 1000 are the best to use.

1.Green Forest Unscented Bathroom Tissue:

Green Forest Premium Unscented toilet tissue is processed without chlorine, fragrances, or dyes, making it the foremost chemical-free pick featured on this list.

This feature is additionally the foremost eco-friendly one on this list, since it’s made up of 100% recycled paper fiber and 90% post-consumer recycled content.

This product earned an A-rating on the Natural Resources Defense Council’s toilet tissue sustainability scorecard.

It’s also 2-ply, hypoallergenic, biodegradable, and septic-safe, and Amazon shoppers provides it a solid 4.2-star rating. Plus, this versatile pick are often used almost anywhere, from your home to your campsite.

2.Coleman,s Camper Toilet Paper:

Coleman Camper’s toilet paper is 2-ply, degradable, and it is septic-safe in nature.

Each roll contains a minimum of sixti five squares of tissue

And Amazon shoppers gives it a powerful 4.6-star rating after using it.

This toilet tissue is meant with campers and hikers in mind. The packaging can slot in most backpacks, and it doubles as a dispenser,so whether you’re going to make several days hiking within the backcountry, otherwise you end up staying during a campground that doesn’t stock its bathrooms with toilet tissue , you can’t fail with this pick.

What paper is bio degradable?

Coleman Camper,s Toilet paper is biodegradable in nature.

Which toilet paper dissolve best?

Scoot 1000 rapid dissolving toilet paper dissolve best.

Can this paper decompose?

Yes, the toilet paper are fully decomposable leaving no trashes after its use.

Also read this : BIODEGRADABLE TRASH BAGS

३ वर्षे र ४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्षका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदनत्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु


३ वर्षे र ४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्षका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७७ सालमा सञ्चालन हुने ३ वर्षे र ४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्षको मानविकी,व्यवस्थापन,विज्ञान र शिक्षा शास्त्र संकाय र ४ वर्षे स्नातक तह  दोस्रो वर्षका परीक्षा दिने व्यावस्थापन,विज्ञान र शिक्षा शास्त्र संकायका नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थीहरुले र प्राज्ञिक परिषद्को स्थायी समितिको मिति २०७६ साउन २३ गते बसेको बैठकको निर्णय नं. १६(३)अनुसार तीन बर्षे स्नातक तहको  समय सिमा नाघेका मौका परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूको हकमा २०७७ सालको वार्षिक परीक्षामा एक पटकको लागि मौका परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय भएको हुँदा स्नातक तह तीन ,चार वर्षे  दोस्रो वर्षका स्नातक तर्फका नियमित, आंशिक र मौका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूले आ—आफ्नो क्याम्पस÷कलेजमा र प्राईभेट परीक्षाथीैहरुले सोझै यस कार्यालय वा आफूलाई पायक पर्ने सम्वन्धित क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा मिति २०७७ साल पौष ०९  गते देखि २०७७ माघ ०८ गते सम्ममा र दोब्बर दस्तुर साधारण म्याद सकिएको एक हप्ता भित्र परीक्षा आवेदन फारम भरी बुझाउन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ
१) परीक्षा फाराम सम्वन्धमा :

क) परीक्षा आवेदन फारम स्वयं विद्यार्थीले भरि सबै प्रक्रिया पु¥याई आफैंले सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । यसमा अन्यथा हुन गएमा त्रि.वि.प.नि.का. जवाफदेही हुने छैन । ख) ३ वर्षे स्नातक तहमा २०७० सालमा भर्ना भई २०७१ मा प्रथम वर्ष प्रथम पटक परीक्षा दिएकाहरुका लागि यो अन्तिम पटकको परीक्षा हुनेछ । ग) क्याम्पसका तथा प्राइभेट विद्यार्थीहरुले त्रि.वि. रजिष्ट्रेशन नं. परीक्षा आवेदन फारममा अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ घ) परीक्षा आवेदन फारम भर्नको लागि हालसालै खिचेको (साधारण पोसाकमा) पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो आवश्यक पर्नेछ । ङ)  परीक्षा संचालन अवधि सम्म प्रवेशपत्र प्रतिलिपि लिनु परेमा परीक्षा आवेदन फारममा प्रयोग भए अनुसारको फोटो नै पेश गर्नुपर्नेछ । च ) मौका परीक्षार्थीहरुको हकमा तीन वर्षे स्नातक तह र्काक्रम सांचलन भए देखिका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरुलाई जनाउछ ।
२) प्राइभेट परीक्षार्थीहरुले याद राख्नुपर्ने कुराहरु :
क) आफुलाइ पायक पर्ने निम्न लिखित त्रि.वि.परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका क्षेत्रीय कार्यालयमा पनि सम्पर्क राखी प्राइभेट परीक्षार्थीहरुले परीक्षा आवेदन फारम बुझाउन सक्नेछन् । क) क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, स्नाकोत्तर क्याम्पस भवन, विराटनगर ।ख) क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय ,पृथ्वीनारायण ब. क्याम्पस भवन, पोखरा ।ग) क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय , भृकुटीनगर, नेपालगञ्ज ।घ) क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय , अत्तरिया, कैलाली । 
३) परीक्षा आवेदन फारम भर्ने म्याद र शुल्क सम्बन्धमा :
क) पहिलो म्याद सकिएको दुई दिन भित्र नै त्रि.वि.प.नि.का.को नाममा अनिवार्यरुपमा निर्धारित शुल्क अनुसारको रकमकोे भौचर वनाउनु पर्नेछ ।अन्यथा दोव्वर दस्तुर लाग्नेछ।ख) काठमाण्डौ उपत्यकाका क्याम्पसहरुले त्रि.वि.प.नि.काको नामको भौचर  २ दिनभित्र परीक्षा आवेदन फारम सहित अनिवार्यरुपमा त्रि.वि.प.नि.का. बल्खुमा बुझाई सक्नुपर्नेछ,उपत्यका बाहिरका क्याम्पसहरुले उक्त म्यानेजर चेक बनाएको ४ दिनभित्र परीक्षा आवेदन फारम सहित क्षे.प.नि.का.को हकमा सम्बन्धित क्षे.प.नि.का. मा र प.नि.का क्षेत्रका उपत्यका बाहिरका क्याम्पसहरुले त्रि.वि.प.नि.का बल्खुमा बुझाई सक्नुपर्नेछ । ग) क्याम्पसहरुले दोब्बर दस्तुरको म्याद सकिएको भोलिपल्टनै परीक्षा शुल्कको बंैक भौचर बनाई उपत्यकाभित्रका क्याम्पसहरुले २ दिन भित्र र उपत्यका बाहिरका क्याम्पसहरुले ४ दिनभित्र उक्त दोब्बर दस्तुरको बैंक भौचर सहित अनिवार्यरुपमा सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा परीक्षा आवेदन फारम बुझाई सक्नुपर्नेछ । घ) परीक्षा फारमहरु बुझाउदा संम्वन्धित प.नि.का.मा बैंक भौचर सहित सर्वप्रथम लेखा शाखामा रुजु गरि फारम शाखामा बुझाउनु पर्नेछ । 
४) नियमित , प्राइभेट , आंशिक र मौका, परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुले परीक्षा आवेदन फारम भर्दा गत वर्षको सोही खण्ड परीक्षा दिएको रोल नं. र प्रथम पटक दोस्रो वर्षको परीक्षा दिनेले पहिलो पटक प्रथम वर्ष परीक्षा दिएको रो. नं. अनिवार्यरुपमा परीक्षा आवेदन फारमको अगाडि शिरमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । 
५) परीक्षा शुल्क  सम्वन्धमा : क)क्याम्पसका नियमित तथा अांशिक परीक्षार्थीका लागि प्रति खण्ड शुल्क  रु. ४७०ख) प्राइभेट परीक्षार्थीका लागि प्रति खण्ड शुल्क                          रु. ९००ग) क्याम्पस र प्राइभेटका मौका परीक्षार्थीका लागि प्रति खण्ड शुल्क                रु १०००घ) परीक्षा आवेदन फारम शुल्क                           रु. ६०ङ ) परीक्षा केन्द्र शुल्क प्रति खण्ड                          रु. १००च) प्रयोगात्मक परीक्षा प्रति खण्ड एक विषयका लागि शुल्क                  रु. १५०छ) दुई वा सोभन्दा बढी विषयका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क                  रु. २७५ज) फिल्ड वर्क, टर्म पेपर र प्रोजेक्ट वर्क शुल्क                          रु. २७५
६) परीक्षा शुल्क बुझाउने सम्बन्धमा :
क) काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका क्याम्पस र प्राइभेट परीक्षार्थीहरुले त्रि.वि.कीर्तिपुर÷बल्खु परिसर भित्र रहेको ग्लोबल बैंक लिमिटेडको आम्दानी खाता नं. ०५०१०१००००५०० मा अथवा नेपाल बैंक लिमिटेड आम्दानी खाता नं. ०४५११६०००९९११०००००१० मा परीक्षा सम्बन्धी शुल्कहरु जम्मा गरी प.नि.काको म्यानेजर चेक  सहित परीक्षा फारम यस कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ 
ख) काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरका क्याम्पस र प्राइभेट परीक्षार्थीहरुले वल्खु स्थित नेपाल बैंक लिमिटेड अथवा ग्लोबल बैंक लि. वल्खु शाखाबाट अथवा काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका कुनै पनि बैंकबाट भुक्तानी पाउने गरी त्रि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको नाममा म्यानेजर चेक बनाई फारम साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।
ग)  क्षे.प.नि.का.विराटनगर क्षेत्रका क्याम्पस तथा प्राइभेट परीक्षार्थीहरुले परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण शुल्क त्रि.वि.क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगर च.हि.नं. १०४००१००९२२१२००००००१ नेपाल बैंक लिमिटेड, बजारअड्डा शाखा, विराटनगरमा रकम बुझाएको भौचर परीक्षा आवेदन फारम साथै अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्नेछ ।
घ) क्षे.प.नि.का.नेपालगञ्ज क्षेत्रका क्याम्पस तथा प्राइभेट परीक्षार्थीहरुले परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण शुल्क त्रि.वि.क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगञ्ज को च.हि.नं. २१०१०१०००००७६ ग्लोबल आइ. एम. इ. बैंक लिमिटेड, त्रिभुवन चोक बाँकेमा रकम बुझाएको भौचर परीक्षा आवेदन फारम साथै अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्नेछ ।
ङ) क्षे.प.नि.का.पोखरा क्षेत्रका क्याम्पस तथा प्राइभेट परीक्षार्थीहरुले परीक्षा सम्वन्धी सम्पूर्ण शूल्क त्रि.वि. क्षेत्रिय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पोखराकोे च.हि.नं. ०९१००१०११०१३४००००००१ नेपाल  बैक लिमिटेड बगर शाखा,पोखरामा रकम वुझाएको भौचर परीक्षा आवेदन फारम साथै अनिवार्य रुपमा वुझाउनु पर्ने छ ।
च) क्षे.प.नि.का.अत्तरियाको हकमा काठमाण्डौ त्रि.वि .प.नि.का.वल्खु परीसरमा रहेको ग्लोवल बैंक लिमिटेडको आम्दानी खाता नं. ०५०१०१००००५०० मा अथवा नेपाल बैड्ढ लिमिटेड आम्दानी खाता नं. ०४५११६०००९९११०००००१०मा परीक्षा सम्बन्धी शुल्कहरु जम्मा गरी त्रि.वि.प.निकाको नाममा म्यानेजर चेक सहित परीक्षा फारम यस कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ।
७) परीक्षा दिन पाउने अवधि सम्बन्धमा : 
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्याकारी परिषद्बाट पारित निर्णय नं. १२३ बमोजिम ३ वर्षे शैक्षिक कार्यक्रमका विद्यार्थीहरुले पहिलो पटक परीक्षामा सम्मिलित (परीक्षा फारम भरेको) भएको वर्षबाट ७ वर्षभित्र पाठ्यक्रमले तह पूरा गर्न तोकेको सम्पूर्ण आवश्यकताहरु पूरा गरी सक्नुपर्नेछ । 
८) प्राइभेट परीक्षार्थीहरुका लागि निम्न लिखित परीक्षा केन्द्रहरु तोकिएका छन् । परीक्षा आवेदन फारम ती केन्द्रहरुबाट पनि निःशुल्क प्राप्त गर्न सकिनेछ । तर फारम सम्बन्धी सम्पूर्ण शुल्क फारम साथै यस कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ 
प्राइभेट परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा केन्द्रहरु :

सि.नं.परीक्षा केन्द्रपरीक्षा आवेदन फारम प्राप्त हुने स्थानसि.नं. परीक्षा केन्द्रपरीक्षा आवेदन फारम प्राप्त हुने स्थान
१.इलाममहेन्द्ररत्न ब. क्याम्पस, इलाम२.भद्रपुरमेची ब. क्याम्पस, भद्रपुर
३.धरानमहेन्द्र ब. क्याम्पस, धरान४.धनकुटाधनकुटा ब. क्याम्पस, धनकुटा
५.भोजपुरभोजपुर ब. क्याम्पस, भोजपुर६.विराटनगरम.मो.आ.ब. क्याम्पस, विराटनगर
७.राजविराजमहेन्द्र विन्देश्वरी ब. क्याम्पस, राजविराज८.जनकपुररामस्वरुप रामसागर ब. क्याम्पस, जनकपुर
९.पोखरापृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा१०.भरतपुरवीरेन्द्र ब. क्याम्पस, भरतपुर
११.पाल्पात्रिभुवन ब. क्याम्पस, पाल्पा१२.बाग्लुङ्गधवलागिरी ब. क्याम्पस, बाग्लुङ्ग
१३.नेपालगञ्जमहेन्द्र ब. क्याम्पस, नेपालगञ्ज१४.भैरहवाभैरहवा ब. क्याम्पस, भैरहवा
१५.डोटीडोटी ब. क्याम्पस, डोटी१६.दाङमहेन्द्र ब. क्याम्पस, दाङ
१७.महेन्द्रनगरसिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस, महेन्द्रनगर१८.काठमाण्डौपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु

९) समयावधि थप सम्बन्धमा :
२०६५ पौष १४ गते बसेको त्रि.वि सभाको बैठकबाट पारित भए बमोजिम कुनै परीक्षार्थी दृष्टिविहिन, सुस्त मनस्थिति भएका वा हात सम्बन्धी गम्भीर रोगको कारणले गर्दा हातले लेख्न नसक्ने प्रमाणित भै नियम २६७ बमोजिम सहयोगी लेखकद्वारा परीक्षा दिने भएमा आधिकारिक निकायबाट दिइएको अपाङ्गता परिचयपत्र वा चिकित्सकद्वारा प्रमाणितपत्रको आधारमा १०० पूर्णाङ्कको लागि १ घण्टा र सोभन्दा घटी पूर्णाङ्कको लागि आधा घण्टा समयावधि थप गरिनेछ ।
द्रष्टव्यः

एयर डकुमेण्ट, हुलाक वा कुरियरद्वारा पठाइएका फारमहरु यस कार्यालयले कुनैपनि हालतमा बुझ्ने छैन ।

Credit:tuexam.edu.np

sikali jatra khokana

sikali jatra


Sikali jatra is celebrated in the historical newari city named Khokana,Lalitpur,Nepal.It lies on the time when others celebrating Dashain.It last for five days from the day of Phulpati. The jatra begins with the  sacrification of bufalo at the Sikali Temple.
This jatra is celebrated at the time of dashain so the local doesnot pratice the ceremony of keeping jamara at their home.Fourteen deities represent the sikali jatra.

Goddess Rudrayani is being worshipped in this festival . Khokana people celebrate their jatra as a alternative to dashian festival which is one of the biggest festival of Nepal.

Khokana is medieval Newari village in the south part of Valley .

Resham firiri | a traditional folk song of nepal

lyrics of resham firiri

A popular nepali traditional folk song named “Resham Firiri” which is composed by Buddhi Priyar. It is found singing mainly in tourist hub of Nepal,Thamel by the people with Sarangi(A special nepali guitar type).

resham firiri lyrics (Nepali) :

रेशम फिरिरि रेशम फिरिरि उडेर जाऊँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरिरि

एकनाले बन्दूक, दुईनाले बन्दूक मृगलाई ताकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई डाकेको

रेशम फिरिरि रेशम फिरिरि उडेर जाऊँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरिरि

सानोमा सानो गाईको बाछो भीरैमा राम-राम छोडेर जान सकिनँ मैले बरु माया सङ्गै जाऔँ

रेशम फिरिरि रेशम फिरिरिउडेर जाऊँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरिरि

कुकुरलाई कुती-कुती बिरालोलाई सुरी , तिम्रो र हाम्रो माया र प्रीति दोबाटोमा कुरी

रेशम फिरिरि रेशम फिरिरिउडेर जाऊँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरिरि

रेशम फिरिरि translation:

resham firiri रेशम फिरिरि , udera jaaun ki dandama bhanjyang resham firiri

eknale banduk duinale banduk mrigalai takeko , mrigalai maile takeko hoina mayalai dakeko

रेशम फिरिरि रेशम फिरिरि , udera jaaun ki dandama bhanjyang रेशम फिरिरि

sanoma sano gaiko bachho bheeraima ram ram chhodera jana sakinan maile baru maya sangai jaaun

रेशम फिरिरि रेशम फिरिरि udera jaun ki dandama bhanjyang रेशम फिरिरि

kukuralai kuti kuti biralolai suri timro ra hamro maya ra preeti dobatoma kuri

रेशम फिरिरि रेशम फिरिरि udera jaun ki dandama bhanjyang रेशम फिरिरि

lyrics of resham firiri (english):

My heart is fluttering like silk in the wind
I cannot decide whether to fly or sit on the hilltop
To the dog-it’s puppy, puppy, to the cat-it’s meow meow
Our love is-waiting at the crossroads.
One-barrelled gun, two-barrelled gun, targeted at a deer.
It’s not the deer that I am aiming at, but at my beloved.
Aeroplane in the sky, motor on the roads, If not then bullock cart.
If your heart feels the same as mine then come..
The tiny baby calf is in danger at the precipice.
I couldn`t leave, let`s go together, my love.

Click to make your desire picture easily

Salinadi Swosthani Mela:

1 2 3 9